Вибір навчальних дисциплін

ДОДАТКОВІ РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шановні студенти!

Вибір навчальних дисциплін здобувач вищої освіти здійснює у процесі формування індивідуального навчального плану в обсязі, що становить не менше 25% від загального обсягу освітньої програми.

Перелік дисциплін для вільного вибору розробляється кафедрами університету, формується у Каталог вибіркових дисциплін (Хмельницький нацiональний унiверситет (khnu.km.ua)) і пропонується для кожного рівня вищої освіти різних галузей знань / спеціальностей / освітніх програм, за якими здійснюється підготовка фахівців у Хмельницькому національному університеті.

Під час вибору навчальних дисциплін рекомендовано врахувати наступне:

  1. Навчальні дисципліни, які пропонуються на вибір певною кафедрою, є професійно-орієнтованими для спеціальностей, які закріплені за цією профільною кафедрою. Тобто, наприклад, перелік навчальних дисциплін кафедри архітектури та містобудуванн пропонується як поглиблення професійної підготовки для здобувачів вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Аналогічно, і для всіх інших спеціальностей, за якими започатковано та функціонують освітні програми, пропонуються відповідні переліки за фахом.
  2. Кожна навчальна дисципліна закріплена за певною конкретною кафедрою. Можуть бути випадки, коли навчальна дисципліна повторюється багаторазово, тобто закріплена за різними кафедрами. В такому випадку при визначенні вибору потрібно уважно аналізувати її зміст, який можна переглянути саме на сторінці конкретної кафедри та, відповідно, викладача, який викладатиме цю дисципліну.
  3. Університетський Каталог вибіркових дисциплін щорічно оновлюється (навчальні дисципліни додаються і вилучаються). Тому, під час вибору дисциплін потрібно враховувати, що певні дисципліни в наступному році можуть бути вилучені з каталогу, і при бажанні їх обирати, потрібно не відкладати питання їх вибору на наступні роки.

Особливості вибору дисциплін з університетського Каталогу вибіркових дисциплін:

  • Здобувачі ОР бакалавра можуть вибирати навчальні дисципліни з усіх відповідних освітніх рівнів Каталогу.
  • При здійсненні вибору необхідно враховувати потребу мінімальних базових знань з обраної дисципліни, якщо вона не з переліку професійних освітніх компонент своєї освітньої програми спеціальності.
  • Здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня вибір навчальних дисциплін на наступний навчальний рік здійснюють щорічно в осінньому семестрі.
  • Додатково зі змістом вибіркових дисциплін здобувачі вищої освіти можуть ознайомитися в режимі гостьового доступу в модульному середовищі для навчання, де наведено перелік та робочі програми (силабуси) вибіркових дисциплін, структурованих у розрізі кафедр, за якими вони закріплені, а також відвідавши кафедри, за якими закріплені навчальні дисципліни, що представляють інтерес.
  • Пропозиції студентів з вибору дисциплін систематизуються деканатом для забезпечення викладання обраних навчальних дисциплін. Деканат здійснює комунікацію з кафедрами для підтвердження можливості викладання обраних навчальних дисциплін та формування груп.
  • Вибір дисциплін після затвердження не може бути змінений, і всі обрані навчальні дисципліни, які затверджено згідно процедури, стають частиною індивідуального навчального плану наступного навчального року.

Процедура вибору навчальних дисциплін регламентуються Положенням про порядок реалізації здобувачами вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін.

Усі дисципліни, які пропонуються на вибір кафедрою архітектури та містобудування, мають обсяг 4 кредити ЄКТС і завершуються таким контрольним заходом як залік.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти, що пропонуються кафедрою архітектури та містобудуванн представлені у каталозі  вибіркових дисциплін