Дорофєєв Олександр Анатолійович

Науковий ступінь:      кандидат технічних наук

Посада:              доцент кафедри архітектури та містобудування

Вчене звання:     доцент

Освіта:

У 1983 році закінчив Хмельницький технологічний університет побутового обслуговування за спеціальністю “Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” та здобув диплом спеціаліста з відзнакою.

З 1991 року працює в Хмельницькому національному університеті.

З 1993 по 1997 роки – аспірант (науковий керівник – проф. Ковтун В.В.).

25.11.2004 р. захистив дисертацію в Тернопільському державному технічному університету ім. І. Пулюя зі спеціальності 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи на тему “Математична модель взаємодії елементів машини з дискретним середовищем та методи її реалізації” та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

21.06.2007 р. отримав вчене звання доцента кафедри опору матеріалів і теоретичної механіки.

Відзнаки: грамота ХНУ (2020 р.)

Підвищення кваліфікації:

 1. Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, 01.09.2016–28.02.2017 рр., кафедри: архітектури будівель та містобудування; архітектури та міського будівництва; технології будівельних конструкцій, виробів та матеріалів;
 2. Підвищення кваліфікації за програмою «Проектування освітніх програм в контексті стандартів вищої школи» (120 год.). Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти ХНУ, 13.02.2018–31.05.2018 р. Свідоцтво ХМ02071234/120.
 3. Курси «Modern Methods of Graphic Design», організовані UTP University of Science and Technology, Faculty of Mechanical Engineering (Bydgoszcz, Poland) (18.01–29.01.2021 р., 108 год.). Сертифікат № 4/2021.

Науково-методична робота:

 1. Ковтун В.В., Дорофєєв О.А. Використання апарату теорії пластичності для оцінки напружено-деформованого стану дискретного середовища. – Вісник ХНУ, Технічні науки, №3, 2015. – С. 6-12.
 2. Ковтун В.В., Дорофєєв О.А. Граничний напружений стан дискретного середовища, що працює в умовах плоскої деформації. – Вісник ХНУ, Технічні науки, №4, 2015. – С. 16-22.
 3. Дорофєєв О.А. Моделі ґрунтового середовища для розрахунків основ фундаментів архітектурних споруд та моделювання процесу земляних робіт при їх спорудженні / О. А. Дорофєєв // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2018. – № 3 (247). – С. 91-95.
 4. Ковтун В. В. Основи механіки дискретних матеріалів : монографія / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 131 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6632
 5. Дорофєєв О.А. Реологічні моделі середовища з суттєвим внутрішнім тертям / О. А. Дорофєєв, В.В.Ковтун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – № 3 (271). – С. 50-58.
 6. Dorofeyev О.А. Estimation of the Stress-Strain State of a Discrete Medium by a Plastic Flow Model / О. А. Dorofeyev , V. V. Kovtun // Problems of Trybology. – 2019. – Vol. 24, № 3/93. – P. 29-38.https://doi.org/10.31891/2079-1372-2019-93-3-29-38
 7. Dorofeyev О.А. Determinative Ratios of a Rheological Model of a Discrete Medium with a Variable Angle of Internal Friction / О. А. Dorofeyev , V. V. Kovtun // Problems of Trybology. – 2020. – Vol. 25, № 1/95. – P. 69-77. https://doi.org/10.31891/2079-1372-2020-95-1-69-77
 8. Negai G., Dorofejev O. Informational Assessment of Architectural Form Harmony / G. Negai, O. Dorofeyev // IntellectualArchive Vol. 9, No. 3, July – September 2020 – Shiny World Corp. Canada. – P. 36–41.
 9. Негай Г.А. Візуальна комфортність міського середовища / Г.А. Негай, О.А. Дорофєєв, Н.С. Машовець // Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. – К., КНУБА, 2020. – Вип. 75. – С. 273–285. DOI 75: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2020.75
 10. Дорофєєв О. А. Плоска крайова задача дискретного середовища / О. А. Дорофєєв, О. В. Багрій, В. В. Ковтун // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 5. – С. 161–172. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/tech/pdfbase/2020/VKNU-TS-2020-N5_(289).pdf

Навчально-методичні видання:

 1. ОПІР МАТЕРІАЛІВ: журнал лабораторних робіт для студентів інженерно-технічних спеціальностей / В.В. Ковтун, О.А. Дорофєєв, В.І. Кондратюк, О.В. Багрій. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 36 с.
 2. ОПІР МАТЕРІАЛІВ: методичні вказівки до самостійної роботи для студентів інженерно-технічних напрямів підготовки / В.В. Ковтун, О.А. Дорофєєв, О.В. Багрій. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 66 с.
 3. ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНІКА. (Статика). Методичні вказівки, контрольні завдання та задачі для студентів інженерно-технічних спеціальностей. / О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – 77 с.
 4. Технологія зведення будівель. Методичні вказівки до виконання практичних завдань та самостійної роботи для студентів спеціальностей191 – «Архітектура та містобудування» та 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / О.А. Дорофєєв. – Хмельницький: ХНУ, 2020. – 38 с.
 5. Будівельно-технологічна практика. Програма і методичні рекомендації для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / В.В. Дунаєвський, О.А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 10 с.
 6. Графічна практика. Програма і методичні рекомендації для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» / Г.А. Негай, Дунаєвський В.В., А.Д. Малашенко, Басалюк Л.Р., О.А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 12 с.
 7. Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Архітектура та містобудування» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» денної форми навчання / В.В.Смоляк, В.В.Дунаєвський, А.Д. Малашенко, О.А. Дорофєєв – Хмельницький : ХНУ, 2020. – 10 с.

Навчальні посібники, монографії

 1. Ковтун В. В. Основи механіки дискретних матеріалів : монографія / В. В. Ковтун, О. А. Дорофєєв. – Хмельницький : ХНУ, 2018. – 131 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/6632
 2. Типологія будівель і споруд : навч. посіб. / О.А. Дорофєєв, В.В. Шулик, Г.А. Негай, В.В. Дунаєвський, А.Д. Малашенко. Хмельницький : ХНУ, 2021.– 284с.

Участь у конференціях:

 1. Науково-технічна конференція “V Україно-Польські наукові діалоги” (Хмельницький-Яремче), 16-19 жовтня 2013 р.
 2. Міжнародна конференція молодих науковців “Сучасні технології в механіці” (м. Хмельницький), 19-21 квітня 2018 р.

Викладаю навчальні курси: «Теоретична механіка», «Механіка»

e-mail: sa_dor@ukr.net